Öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin 4 ynandyryjy sanly marketing taktikasy - Semalt hünärmen aladalary

Sanly marketing e-poçta mahabatyny, SEO, onlaýn mahabaty, sosial media we web sahypasynyň dizaýnyny öz içine alýar. Bu, diňe öz sahypalaryna has köp göz aýlamak isleýän ýerli telekeçiler üçin kynçylyk döredýär. Adatça, bu telekeçiler öz kärhanalary üçin iň oňat marketing çemeleşmelerini gözlemek bilen meşgullanýarlar.

Şunuň bilen baglylykda, Nik Chaykovskiy, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt möhüm sanly marketing strategik giňeldıändirler bir iş ýaly adwokatlar, hekimleri, lukmanlar hökmünde 2017-ýerli iş eýelerine kabul bolup biler, we konserwatorlary örän peýdaly strategik tapyp bilersiňiz.

1. siteadyňyzdan çykarmaň, sahypaňyz öwrülip bilýän "mustang".

Sanly marketingiň her bir ugry SEO internet traffigini iş web sahypasyna çykarmaly. Bu gaty möhüm hasaplanmalydyr. Köp web sahypalary joşgunsyz dizaýn bilen döredildi, bu bolsa ykjam ýaly enjamlarda gezmek we geň görünmek kyn. Gözlegleriň görkezişi ýaly, müşderiniň traffiginiň 43% -den gowragy köpeljek çak edilýän ykjam enjamlardan ýüze çykýar. Şeýlelik bilen, iş sahypasy ykjam enjamlarda aňsat nawigasiýa bilen özüne çekiji bolmaly. Bu ýere gelýänler, kärhananyň eýesi ýa-da ýolbaşçylary bilen habarlaşmak üçin e-poçta salgysyna ýa-da telefon belgisine basyp bilmeli. Mundan başga-da, müşderiler aragatnaşygy ýazmaly bolsa, bir kompaniýa mobillaşdyrylan saýtlary bolan bäsdeşlerinden ýitirip biler. Şonuň üçin pikir, gelýänleri e-poçta, telefon jaňy ýa-da gezelenç iýmeklige öwürmek.

2. Web sahypasynda "baý jogaplary" ýerine ýetiriň.

Adamlar indi Google-dan nähili peýdalanýandyklaryny üýtgedýärler. Bu ýere gelýänler indi maglumat gözlemek islemeýärler, ýöne Google-yň soraglaryna jogap bermegi makul bilýärler. Google kompaniýa hökmünde gözleg algoritmine "baý jogaplary" girizmek we SEO tejribesini ýokarlandyrmak arkaly bu pursata maýa goýdy. Bu has takyk netijeleri berýär. Bu nukdaýnazardan, islendik ýerli telekeçiniň müşderilerden köplenç jogap berýän umumy soraglary bar. Şeýlelik bilen, Google-a sorag berlende ilki peýda boljak işewür web sahypasynda baý jogaplary ýerine ýetirmek ajaýyp bolardy.

3. Sosial mediany seresaplylyk bilen ulanyň.

Görnüşinden, ýerli kanallaryň köpüsi sosial kanallary ulanmak we ýerleşdirmegiň nähili edilmelidigi barada karar berenlerinde ýapyşýarlar. Möhüm düzgün, müşderiňiziň bazasyna düşünmekdir. Sosial media täze düşünje däl. Müşderileriňizi sazlamak üçin beýleki sosial media hünärmenlerinden başlaň. Mundan başga-da, sosial ulgamlarda ýerleşdirmek, wepaly müşderiler bilen aragatnaşyk gurmakdan başga-da, iş üçin ses döredýär. Şeýlelik bilen, telekeçi mahabaty we ýörite sahypany aşa köp ýüklemezlik üçin seresap bolmaly.

4. E-poçta marketingine üns beriň.

Birnäçe ýyl mundan ozal, sosial media marketingine ýol açmak üçin e-poçta marketingi aýryldy. Şeýle-de bolsa, ýerli kärhanalaryň köpüsi üçin e-poçta marketing, müşderiler bilen aragatnaşyk saklamagyň arzan we ajaýyp usulydyr. “Instagram” we “Facebook” yzarlaýjylaryň diňe bir bölegine ýazgy görkezýär. Has köp adama ýetmek üçin biriniň tölemegini talap edýärler. Telekeçi e-poçta ulanyp, täze menýu elementlerini, waka maglumatlary we ýörite maglumatlary mugt iberip biler. “MailChimp” -iň ulanylmagy, bir kärhana eýesine täsirli marketing platformasy bolan 2000 kontaktlara habar ibermäge mümkinçilik berýär.

Sözümiň ahyrynda, ýerli telekeçiler aragatnaşyk maglumatlarynyň işleýändigine göz ýetirmek üçin öz iş web sahypalaryna yzygiderli seretmeli. Soňra beýleki sanly marketing strategiýalary, sahypa girmegi üpjün etmek üçin durmuşa geçirilip bilner.

mass gmail